ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

บทความ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


นพ. เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- ห้ อ ง ภ า พ . โ ร ง พ ย า บ า ล เ จ า ะ ไ อ ร้ อ ง -

—— • ——

- ลิ ง ค์ . ร ะ บ บ ง า น สุ ข ภ า พ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง -

—— • ——

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ (NIS)
OP/PP Individual Records
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุข จ. นราธิวาส

- ร ะ บ บ . ส า ร ส น เ ท ศ ภ า ย ใ น | iNTRANET -

—— • ——

ระบบบริหารโรงพยาบาล HOS-Office