กลุ่มการพยาบาล

ข้าราชการ

นางสาว ชมนาศ พัฒน์นิติกุล
MISS. CHOMNAD  PATNITIKUL
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
san.saleah@homail.com

งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน / Emergency

ข้าราชการ

นาง นันทวดี  จอนเจิม
MRS.NANTHAWADI   JONJEM
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง กัรมาน ดามาเลาะ
MISS.KARMAN   DAMALOH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง ตรีนุช ชูพูล
MRS.TRINUJ   CUPUL
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ซาวียะห์ บือราแง
MRS. SAWEEYAH BEARAKHEA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาย อัลอามีน  ยีเฮ็ง
MR. ALAMEEN  YEHEANG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาย อับดุลเล๊าะ มูดอ
MR. ABDULLAH  MUDA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง นายีเราะ สาและ
MRS.NAYEEROH   SALEAH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ซูไลลัน เซ็ง
MRS.SUHAILAN   SENG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาย ฮาซัน  อวัณบุตร
MR.HASAN   AWANBUT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว คอลียะห์ เจ๊ะสะนิ
MRS. KHOLIYAH  JEKSENI
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ซูนีดา มามะ
MRS. SUREEDA  MAMAT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว อามีเนาะห์ ดามูน๊ะ
MISS.AMEENOH   DAMUNAH
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาย นัสรี เจ๊ะหามะ
MR. NASREE JET-HAMAT
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

งานผู้ป่วยนอก / Out Patient Department (OPD)

ข้าราชการ

นาง พัลลภา นงรัตน์
MRS. PALLAPHA   NONGRAT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง วรรณา นิโซ๊ะ
MRS. WANNA  NISOH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ซารีฟาร์ อับดุลซามะ
MRS. SAREEFAR  ABDULSAMAT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ฟัสเลีย ดอเล๊าะ   
MRS. FASLIA  DOLOH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นาซาฮะห์ ดารามะ
MRS. NASAHAH DARAMAT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นายีฮะห์ หะยีนุ
MRS. NAYEEHAH  HAJEENUT
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง วิลาสินี พิศพรรณ
MRS. WILASINEE PISPAN
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

งานฝากครรภ์ / Antenatal Care (ANC)

ข้าราชการ

นางสาว ฮายาตี ปะจูศาลา
MRS. HAYATEE  PAJUSALA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว กุสุมา แวอุเซ็ง
MRS. KUSUMA  WANUSENG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

 นางสาว นุรไอนิง หามะ
MRS. NURAINING  HAMA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว เปรมจิต บำรัมย์
MRS. PRAMJIT  BARAM
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ซาฟียะห์ สามะ
MRS. SAFEEYAH  SAMA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ฟาตีหม๊ะ ยีมูดา
MRS.FATEEMAH  YEEMUDA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

งานผู้ป่วยใน / In Patient Department (IPD)

ข้าราชการ

นาง ปารีด๊ะ บาฮา
MRS.  PAREEDAH BAHA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง รุสนานี มอลอ
MRS. RUSNANEE  MORLO
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาวรุสมาวาตี มูดอ
MISS. RUSMAWATEE  MUDA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง ซารีนา บินอารง
MRS. SAREENA  BINARONG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว วัลนิดา เจ๊ะปูเต๊ะ
MRS. WANNIDA  JIPUTIH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว สุภานิต แก้วตานี
MISS. SUPHANIT  KHEWTANI
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นูรีดา สะแลแม
MR. NUREEDA  SALAEMAE
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นุรอาซีกิม สาเมาะ
MISS. NURASIKIM  SAMOH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้าราชการ

นางสาว รอฮานิง เจ๊ะหะมะ
MISS. ROHANING  JIKHAMA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว โซเฟีย บุรี
MISS. SOFIA  BURI
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ฟีดาวาตี สะเตง
MISS. FIDAWATEE  SATENG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ลาตีป๊ะ สูหลง
MISS. LATEEPAH  SULONG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาย ซัมรี หะยีกือเตะ
MR. SAMREE  HAJEEKETEH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

งานห้องคลอด / Labor Room (LR)

ข้าราชการ

นาง กูมารียะ อาแว
MISS. KUMAREEYAH  AWEA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง วัลลภา ขานโบ
MISS. WALLAPA  KHANBO
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสีตีฮายา วาหลง
MISS. SITIHAYA  WALONG
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นาฎยา พรมแก้ว
MISS. NATYA  PROMKHEW
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง ยามีละ เจ๊ะซอ
MISS. YAMILAH  JEKSOR
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว รอฮายะห์ หามะ
MISS. ROHAYAH  HAMA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นูร์รุสดา หามะ
MISS. NURRUSDA  HAMA
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว โนร์อากีน แวยะโก๊ะ
MISS. NORASEEKEN  WEAYAKUB
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว อรวรรณ นามขันธ์
MISS. ORAWAN  NAMKHAN
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ยาวาเฮ แซะ
MRS. YAWAHEA  SEH
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
san.saleah@homail.com

งานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ / Infection Control (IC)

ข้าราชการ

นาง รอสมี สะลิมิง
MISS. ROSMEE  SALEEMING
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาง สมจิตร คงชนม์
MISS. SOMJIT  KONGCHONM
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com

งานอื่นๆที่สำคัญในโรงพยาบาล / HRD

ข้าราชการ

นาง สินี นวลเปี่ยม
MISS. SINEE  NUANPEAM
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
san.saleah@homail.com