กลุ่มงานกายภาพบำบัด

ข้าราชการ

นางสาว สาปีย๊ะ อาแว
MISS. SAPIYAH  AWEA
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
Yah_pco@homail.com

จ้างเหมาบริการ

นางสาว ซากีย๊ะ  คามา
MISS. SAKEEYAH   KHAMA
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
sakeeyahkhama@homail.com