กลุ่มงานทันตกรรม

ข้าราชการ

ทพ. ฐิติทร  เกษมสมพร
MR. THITITHON  KASEMSOMPORN
ตำแหน่ง :ทันตแพทย์ชำนาญการ

ข้าราชการ

ทพ. พีรฑัต  วงศ์สวัสดิ์
MR. PIRATAT  WONGSAWASDI
ตำแหน่ง :ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว นุศรา   มาลาวัยจันทร์
MISS. NUSRA  MALAWAIJAN
ตำแหน่ง :ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นาย คุดรีย์  หะยีสะอุ
MR. KUDREE  HAYEESA-U
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน     ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
san.saleah@homail.com

ข้าราชการ

นางสาว ฮาซีหม๊ะ  มะยาซิง
MISS. HASEEMAH  MAYASING
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน   ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว นูรอาซีกีน สาแม
MISS. NURASEEKIN  SAMEA
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว ฟารีซาห์  ลาเต๊ะ
MISS. FAREESA  LATEH
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว ฟาตีฮ๊ะ แมะ
MISS. FATIHAH   MEA
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
san.saleah@homail.com

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ลูกจ้างประจำ

นาง จุรีรัตน์ เส้งเสาร์
MRS. JUREERAT  SENKSAO
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
san.saleah@homail.com

พนักงานกระทรวง

นาย นาซอริ เจ๊ะเฮง
MRS. NASORI  JEKHENG
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
san.saleah@homail.com