กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นาง นุจรินทร์   วรรณรัตน์
MS.NUTJARIN   WANNARAT
ตำแหน่ง : นักการจัดงานทั่วไปชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นาง อรพินท์ นราธรรม
MRS. ORAPIN  NARATHAM
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
san.saleah@homail.com

งานพัสดุ

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นางสาว สุรัญญา อิสฮาร์ก
MRS. SURANYA  ISHAK
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นาง อามีเน๊าะ ลือบาฮางุ
MRS. AMEENOH  LEBAHAGUH
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

จ้างเหมาบริการ

นางสาว พัธรี มะจะ
MISS. PAJREE  MAJA
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
san.saleah@homail.com

การเงินและบัญชี

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นางสาว ไมกลือซง เปาะจิ
MRS. MAIKELESONG  POJI
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นาง แวปาซีย๊ะ มะสุกู
MRS. WEAPASIYAH  MASUKU
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นางสาว จิรนันท์ บินเจ๊ะอาแว
MRS. JIRANAN  BINJIWEA
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

จ้างเหมาบริการ

นางสาว นวรัตน์ แดงแจ้
MRS. NAOVARAT  DANGJE
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
san.saleah@homail.com

บาฮารี หะยีอาแว

จ้างเหมาบริการ

นางสาว อาบีดะห์ ปาแนมาแล
MISS. ABEEDAH  PANEA-MALAE
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
san.saleah@homail.com

งานธุรการ

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นาง ซูลานิง หะยีบีดิง
MRS. SULANING  HAJEEBEEDING
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

จ้างเหมาบริการ

นางสาว นุสรีตา มะรือสะ
MRS. NUSRITA  MARESA
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างประจำ

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย สมนึก สังข์สุวรรณ
MR. SOMNEAK  SANGSUWANA
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย สว่าง   เนื่องนำ
MR.  SWANG  NEUNGNAM
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย อับดุลตอเล๊ะ  อูเซ็ง
MR. ABDULTOLEK  USENG
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย มูหามัดยูกี บินอารง
MR. MUHAMMADYUKEE  BIN-ARONG
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย เจ๊ะวาแปนดี  วาโซะ
MR. JEK-WAPENDEE WASOH
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย เจ๊ะบอซู   บือซา
MR. JEK-BOSU  BEASA
ตำแหน่ง : พนักงานเปล
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย เจ๊ะรอยี  เจ๊ะซู
MR. JEK-RAYEE JEK-SU
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาย มะกือตา   สนิ
MR. MAKEATA  SENI
ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาง จุรีรัตน์  เส้งเสาร์
MISS. JUREERAT SENGSOUR
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นางฮานีซะห์  สะแมเซ็ง
MISS. HANEESAH  SAMEASENG
ตำแหน่ง : พนักงานซักฟอก
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาง เบญจวรรณ  วรรณลักษณ์
MISS. BENJAWAN  WANALAKSANA
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างประจำ

นาง ณภัทร  สุระวิทย์
MISS. NAPHAT  SURAWIT
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

พนักงานกระทรวง สายสนับสนุนบริการ

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย วิทยา ดือรียอ
MR. WITHYA  DEARAYA
ตำแหน่ง : พนักงานเกษตรพื้นฐาน
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย อีซาฮา ดะแซ
MR. ESAHA  DASEA
ตำแหน่ง : พนักงานเกษตรพื้นฐาน
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย สับรี หะยีบีดิง
MR. SABREE  HAYEE-BEEDING
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย มานะ ชินวงศ์
MR. MANAH  CINAWONG
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย ฮาเบ็ล ปาเนาะ
MR. HABELL  PANOK
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย กูวารี  ตานิรู
MR. KUWAREE  TANIRU
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย รุสดี กุเวกามา
MR. RUSDEE  KUWEA-KAMA
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย ซูกิพลี มะดาโอะ
MR. SUKIFLEE  MADAOH
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นางสาว ฮาซีนา สาและ
MISS. HASEENA  SALEH
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นางสาว อาซูราห์ ลาเต๊ะนือริง
MISS. ASURA  LATEH-NEARING
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาง อานีตา สาดารา
MISS. ANEETA  SADARA
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย อานูวา ดอเล๊าะ
MR. ANUWA  DOLOH
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นางสาว โรฮายา ตีงี
MISS. ROHAYA  TEEKHEE
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นาย อิดเรส บือซา
MR. IDRIS  BEASA
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พกส.สายบริการ

นางสาว สิรินดา ลาเต๊ะนือริง
MISS. SIRINDA  LATEH-NEARING
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างชั่วคราว

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาง อาซีลา ลีมิง
MISS. ASEELA  LEEMING
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว ซารูณี สูหลง
MISS. SARUNEE  SULONG
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว รอฮานี มะแซ
MISS. ROHANEE  MASEA
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย ซุสกัรนัยน์ มูซอ
MR. SUKARNAI  MUSA
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย มะโระ ลาเต๊ะบือริง
MR. MAROH LATEH-NEARING
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย ซัมโซอาซูวัน อีแมดอสะ
MR. SAMSO-ASUWAN  EMEADOSA
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย อาลาวี ปาเนาะ
MR. ALAWEE  PANOK
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างรายวัน(พนักงานทั่วไป/พนักงานทำความสะอาด)

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างรายวัน

นางสาว ดีลา มูลา
MISS. DEELA  MULA
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างรายวัน

นางสาว ต่วนรูฮานานี ตีงี
MISS. TUANRUHANEE  TIGHI
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างรายวัน

นาย มะสุกือรี มะแซ
MISS. MASUKREE  MASEA
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างรายวัน

นาย อัสลัน บินสามะ
MR. ASLAN  BIN-SAMA
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

ไฟซอล สาและ

จ้างเหมาบริการ

นาย แวรุสดี หามะ
MR. WEA-RUSDEE  HAMA
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

จ้างเหมาบริการ

นางสาว ฮาซน๊ะ สาเม๊าะ
MISS. HASNAH  SAMOH
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างรายวัน

นาย ปราณนท์ ดีหลิ่ว
MR. PRANON  DEELEUA
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
san.saleah@homail.com