กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์

ไฟซอล สาและ

ข้าราชการ

นาย รังสิพัฒน์  เบ็ญนาวี
MR. RANGSIPAT  BENNAWEE
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
san.saleah@homail.com

งานเวชระเบียน

อุสมาน บือราเฮง

ข้าราชการ

นาย อุสมาน  บือราเฮง
MR. USMAN  BERAHENG
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
san.saleah@homail.com

แวฟาดีละห์ สาแม

พนักงานราชการ

นางสาว แวพาดีละห์  สาแม
MRS. WEAPADEELAH  SAMEA
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
san.saleah@homail.com

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นาย โอมรัน  ยูโซ๊ะ
MR. OAMRAN  USOH
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานราชการ

นาย ไฟซอล  สาและ
MR. FAISOL  SALAEH
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาย อับดุลรอฮิม  มามะ
MR. ABDULRAHIM  MAMAT
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย บาฮารี  หะยีอาแว
MR. BAHAREE  HAJEE-AWEA
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
jalannanbaru_2010@homail.com

งานหลักประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์ทางการแพทย์

ไฟซอล สาและ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาง ฟารีด๊ะ บาโด
MRS. FAREEDAH  BADO
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นางสาว รูสน๊ะ อาแวเตะ
MRS. RUSNAH  AWEATEH
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพัสดุ
san.saleah@homail.com

พนักงานบริการเวชระเบียน

ไฟซอล สาและ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาย แวอาแซ วาหลง
MR. WEAASEA  WALONG
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาย เจ๊ะซาวาวี บินเจ๊ะแว
MR. JEKSARAWEE  BINJEKWEA
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นางสาว มาริสา ดือเระ
MRS. MARISA  DEREH
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย อับดุลซอและ หะมะ
MR. ABDULSOLEH  HAMA
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
san.saleah@homail.com