กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ข้าราชการ

นาง สุมัยเราะ หะยีหะมิ
MISS. SUMAIROH  HAJI-HAMI
ตำแหน่ง :เจ้าพนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
deh_su@homail.com

ข้าราชการ

นาย มูฮัมหมัดรอบบาณีย์ ดือเระ
MR. MUHAMMADROBBANI  DUEREH
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
rabbani_bmw@yahoo.com

ข้าราชการ

นางสาวอาลีพาส มีมอง
MISS. ALIPAS  MIMONG
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
Part_sha@homail.com

จ้างเหมาบริการ

นางสาว นูรา อาแวกอแด
MISS. NORA  AWAEKORDAE
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
rosa_pop555@hotmail.com