กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ไฟซอล  สาและ

ข้าราชการ

นางสาว ศอฟาอ์ หะยีสาอิ
MRS. SORFAH  HAJAEESAE
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล  สาและ

ข้าราชการ

นางสาว กรรณิการ์ อัคพิน
MRS. KANNIKAR  AKHAPIN
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล  สาและ

ข้าราชการ

นางสาว อาดิลละห์ นิมะหะมุ
MRS. ADILLAH  NIMAHAMU
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล  สาและ

ข้าราชการ

นาย ปัญญาวิทย์ ใจสมุทร
MR. PANYAWIT  JAISAMUT
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
san.saleah@homail.com

ไฟซอล  สาและ

ข้าราชการ

นางสาว อาสือน๊ะ วิชชุวัตน์
MRS. ASENAH  WITJUWAT
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
san.saleah@homail.com

ไฟซอล  สาและ

ข้าราชการ

นางสาว นูรีดา เด่นดารา
MRS. NURIDA  DENDARA
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
san.saleah@homail.com

ไฟซอล  สาและ

พนักงานราชการ

นางสาว ซาฟาวาตี นาพี
MRS. SAFAWATEE  NAPEE
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
san.saleah@homail.com