กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ไฟซอล  สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว ฮายาตี   มะดือเร๊ะ
MISS. HAYATEE  MADUERE
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
titee_ttm081@homail.com

ไฟซอล  สาและ

พกส.สายวิชาชีพ

นางสาว อัสดินนา มะรือซะ
MISS. ASDINNA   MARESAH
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
na_asdinna@homail.com

ไฟซอล  สาและ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว นูรีซัน  ยูโซ๊ะ
MISS. NURISAN  YUSOH
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
My_friend@homail.com

ไฟซอล  สาและ

พกส.สนับสนุนสายบริการ

นาย เปซา  ดอฆอ
MR. PESA  DORKHOR
ตำแหน่ง :พนักงานช่วยการพยาบาล
fausang@homail.com

ไฟซอล  สาและ

พกส.สนับสนุนสายบริการ

นางสาว อัซมาตียะห์   คอเล๊ะ
MISS. ASMATIYAH  KALEAH
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
as-ma59643@homail.com