กลุ่มงานรังสีทางการแพทย์

ข้าราชการ

นางสาว ชมนาศ  พัตน์นิติกุล
MISS. CHOMNAD  PATNITIKUL
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
san.saleah@homail.com

ลูกจ้างประจำ

นาย เจ๊ะรอยี เจ๊ะซู
MR. JEKRAYEE  JEKSU
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
san.saleah@homail.com