องค์กรแพทย์

ข้าราชการ

นพ. เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร
DR.EAKAWIT JINDAPETCH
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

ข้าราชการ

นพ. ซัมซุดดีน หามะ
MR.ZAMSUDDEEN HAMA
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญารพิเศษ

ข้าราชการ

พญ. อาลีม๊ะห์ จินาแว
MRS.ALIMAH JINAWEA
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญาร

นพ. เจษฎา จารุพงศา
MR.JETSDA  JARUPONGSA
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

นพ. ศราวุธ บุตรมาตา
MR.SARAWUT BUTMATA
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

พญ. เจนญา จุฑาแก้ว
MISS.JENYA  JUTAKEA
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ