กลุ่มงานโภชนาการ

พกส.สายวิชาชีพ

นางสาว อัคลีมา แวฮามะ
MISS.AKLIMA  WEAHAMA
ตำแหน่ง : นักโภชนาการ
san.saleah@homail.com

พกส.สายวิชาชีพ

นาง แมะน๊ะ เจ๊ะแห
MISS.MEHNAH   JEKHEA
ตำแหน่ง : โภชนากร
san.saleah@homail.com

พนักงานโภชนา

นางสาว ไรนุง กะจิ
MISS. RAINUNG KAJI
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโภชนาการ)
san.saleah@homail.com

พนักงานโภชนา

นางสาว ซูรีดา วาเฮ็ง
MISS. SUREEDA  WAHENG
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโภชนาการ)
san.saleah@homail.com

พนักงานโภชนา

นาย สะอูดี อาแวเต๊ะ
MR. SAUDEE AWAETEH
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานโภชนาการ)
san.saleah@homail.com