วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

“โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓”


พันธกิจโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

1.ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

4.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

5.พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร