ขออนุมัติ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ 2562

โครงการ ENV62