สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 -มีนาคม 2562

จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0001
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0002
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0003
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0004
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0005
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0006
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0007
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0008
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0009
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0010
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0011
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0012
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0013
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0014
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0015
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0016
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0017
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0018
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0019
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0020
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0021
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0022
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0023
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0024
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0025
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2562-มีนาคม 2562_0026