ประกาศแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการ รพ. ๖๒
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล. 62