ประกาศโรงพยาบาลเจาะไอร้อง แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0001
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0002
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0003
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0004
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0005
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0006
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0007
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0008
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต_0009