โรงพยาบาลเจาะไอร้องประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง นำคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง นพ.เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร กล่าวประกาศการต่อต้านการทุจริต
คนะกรรมการบริหาร ร่วมการฟังและรับการกล่าวประกาศจาก ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร

ประกาศเจตนารมณ์
ประกาศเจตนารมณ์1