การแสดงเจตจำนงสุจริตของโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นพ.เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ได้กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ในโอกาสนี้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เพื่อแจ้งประสานงานบุคลากรในหน่วยงานของโรงพยาบาล